Πρωτεύουσες καρτέλες

Σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Κοινωνική Δικτύωση

Πρόσβαση

Η πληροφορία σε αυτή τη σελίδα (μεταδεδομένα σύνολου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμη στις μορφές.

JSON RDF

διαμέσου του API

Μόνιμες Εκθέσεις - Εκθεσιακοί Χώροι

Σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει Μόνιμες Εκθέσεις, Αρχαιολογικούς και Εκθεσιακούς Χώρους.

Δεδομένα και Πόροι

Πληροφορίες Συνόλου Δεδομένων

Τα παρακάτω πεδία είναι συμβατά με το πρότυπο DCAT, ένα RDF λεξιλόγιο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των καταλόγων δεδομένα που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.
ΠεδίοΑξία
Εκδότης
Ημερομηνία Τροποποίησης
2015-11-17
Ημερομηνία Έκδοσης
2015-11-17
Αναγνωριστικό
33431876-e85f-4201-a485-edbc76de559d
Άδεια
Φορέας
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Δημόσιο