Πρωτεύουσες καρτέλες

Ενημερωθείτε για τα διοικητικά όρια της περιοχής.

Κοινωνική Δικτύωση

Πρόσβαση

Η πληροφορία σε αυτή τη σελίδα (μεταδεδομένα σύνολου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμη στις μορφές.

JSON RDF

διαμέσου του API

Οικισμοί

Οι οικισμοί της περιοχής.

Δεδομένα και Πόροι

Πληροφορίες Συνόλου Δεδομένων

Τα παρακάτω πεδία είναι συμβατά με το πρότυπο DCAT, ένα RDF λεξιλόγιο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των καταλόγων δεδομένα που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.
ΠεδίοΑξία
Εκδότης
Ημερομηνία Τροποποίησης
2015-11-17
Ημερομηνία Έκδοσης
2015-11-17
Αναγνωριστικό
ada20b3b-8345-4d9b-a9a7-35f9aeccadc1
Άδεια
Φορέας
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Δημόσιο