Πρωτεύουσες καρτέλες

Ενημερωθείτε για τα διοικητικά όρια της περιοχής.

Κοινωνική Δικτύωση

Πρόσβαση

Η πληροφορία σε αυτή τη σελίδα (μεταδεδομένα σύνολου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμη στις μορφές.

JSON RDF

διαμέσου του API

Όρια Δήμων Καλλικράτη

Περιέχονται τα όρια των Δήμων της περιοχής, σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλικράτης.

Δεδομένα και Πόροι

Πληροφορίες Συνόλου Δεδομένων

Τα παρακάτω πεδία είναι συμβατά με το πρότυπο DCAT, ένα RDF λεξιλόγιο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των καταλόγων δεδομένα που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.
ΠεδίοΑξία
Εκδότης
Ημερομηνία Τροποποίησης
2015-11-17
Ημερομηνία Έκδοσης
2015-11-17
Αναγνωριστικό
50b97457-6540-4b59-bb55-539adee0a437
Άδεια
Φορέας
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Δημόσιο