Πρωτεύουσες καρτέλες

Ενημερωθείτε για τα διοικητικά όρια της περιοχής.

Κοινωνική Δικτύωση

Πρόσβαση

Η πληροφορία σε αυτή τη σελίδα (μεταδεδομένα σύνολου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμη στις μορφές.

JSON RDF

διαμέσου του API

Πόλεις

Οι μεγάλες πόλεις της περιοχής.

Δεδομένα και Πόροι

Πληροφορίες Συνόλου Δεδομένων

Τα παρακάτω πεδία είναι συμβατά με το πρότυπο DCAT, ένα RDF λεξιλόγιο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των καταλόγων δεδομένα που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.
ΠεδίοΑξία
Εκδότης
Ημερομηνία Τροποποίησης
2015-11-17
Ημερομηνία Έκδοσης
2015-11-17
Αναγνωριστικό
67df7404-201f-4c6f-80ac-4226060acafa
Άδεια
Φορέας
Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ)
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Δημόσιο