Πρωτεύουσες καρτέλες

Τα δάση και η πανίδα της περιοχής.

Κοινωνική Δικτύωση

Πρόσβαση

Η πληροφορία σε αυτή τη σελίδα (μεταδεδομένα σύνολου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμη στις μορφές.

JSON RDF

διαμέσου του API

Πτηνά - Πανίδα

Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά - Βιότοποι.

Δεδομένα και Πόροι

Πληροφορίες Συνόλου Δεδομένων

Τα παρακάτω πεδία είναι συμβατά με το πρότυπο DCAT, ένα RDF λεξιλόγιο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των καταλόγων δεδομένα που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.
ΠεδίοΑξία
Εκδότης
Ημερομηνία Τροποποίησης
2015-11-18
Ημερομηνία Έκδοσης
2015-11-17
Αναγνωριστικό
b77fac18-dfd0-4ab8-914a-b9f273d4df99
Άδεια
Φορέας
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Δημόσιο