Πρωτεύουσες καρτέλες

Ενημερωθείτε για τις συγκοινωνίες και τα μεταφορικά μέσα της περιοχής.

Κοινωνική Δικτύωση

Πρόσβαση

Η πληροφορία σε αυτή τη σελίδα (μεταδεδομένα σύνολου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμη στις μορφές.

JSON RDF

διαμέσου του API

Υδατοδρόμια - Ελικοδρόμια - Αερολιμένες

Πληροφορίες σχετικά με τα υδατοδρόμια, ελικοδρόμια και αερολιμένες.

Δεδομένα και Πόροι

Πληροφορίες Συνόλου Δεδομένων

Τα παρακάτω πεδία είναι συμβατά με το πρότυπο DCAT, ένα RDF λεξιλόγιο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των καταλόγων δεδομένα που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.
ΠεδίοΑξία
Εκδότης
Ημερομηνία Τροποποίησης
2015-11-18
Ημερομηνία Έκδοσης
2015-11-17
Αναγνωριστικό
b7df56da-74d9-4218-be98-5f3546674bf6
Άδεια
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Δημόσιο