Σχετικά με το Έργο

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)

Αναλυτική περιγραφή

Η Δράση περιλαμβάνει την ίδρυση τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στη περιοχή παρέμβασης, το οποίο θα έχει ως στόχο την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής. Η κατασκευαστική δομή των τοπικού κέντρου θα είναι συμβατή με την τοπική αρχιτεκτονική της περιοχής και θα παρέχει συντονισμένη πληροφόρηση και ενημέρωση για το φυσικό, πολιτισμικό περιβάλλον, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της περιοχής παρέμβασης.

Το τοπικό κέντρο τουριστικής πληροφόρησης προτείνεται να περιλαμβάνει τους παρακάτω θεματικούς τομείς:

 1. Ο πρώτος τομέας θα αναφέρεται ως θεματικός τομέας «Προϊόντα» και θα περιλαμβάνει εκθετήριο τοπικών προϊόντων
 2. Ο δεύτερος τομέας θα αναφέρεται ως θεματικός τομέας του «Περιβάλλοντος» με πληροφορίες για την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής
 3. Ο τρίτος τομέας θα αναφέρεται ως θεματικός τομέας του Εναλλακτικού Τουρισμού με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες:
 • Της Διαμονής
 • Της Αναψυχής και των φυσιολατρικών σπορ
 • Της Ανάδειξης και αξιοποίησης των διαδρομών συνδυασμένα με το φυσικό περιβάλλον, τα πολιτιστικά δρώμενα των περιοχών προορισμού.

Η λειτουργία του θα στηρίζεται στο κατάλληλο λογισμικό (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών GIS) και στην απαραίτητη βάση δεδομένων για τη διαχείριση και επεξεργασία χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν στην περιοχή παρέμβασης. Επιπρόσθετα θα δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με τα Κέντρα Πληροφόρησης των Δήμων της περιοχής ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες της βάσης δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε Δημοτικό Διαμέρισμα που διαθέτει κτίριο (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) για τη λειτουργία τουριστικού κέντρου.

Η δράση δεν είναι επιχειρηματική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του έργου.

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο

Μέσω της δράσης θα επιχειρηθεί η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, προβάλλοντας και προωθώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της περιοχής παρέμβασης με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητάς της και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η δημιουργία τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης με παράλληλη συσπείρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής, αναμένεται να συμβάλλει στην προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού και την ανάδειξη των ευκαιριών που υπάρχουν στην εναλλακτική και πολιτιστική επιχειρηματικότητα της περιοχής.

Οι ειδικοί στόχοι της δράσης συνοψίζονται ως εξής:

 • Ενίσχυση και διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς και των υποδομών
 • Ανάδειξη της πολυθεματικότητας του τουριστικού προϊόντος μέσω της σύζευξης των ορεινών προορισμών με τις θαλάσσιες περιοχές
 • Δημιουργία / Βελτίωση υποδομών αγροτικών δραστηριοτήτων
 • Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης
 • Δημιουργία μηχανισμού στήριξης της τοπικής ανάπτυξης και ενίσχυση των δικτύων και συνεργασιών των τοπικών επιχειρηματικών φορέων
Οικονομικά Στοιχεία
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
87.420,82 87.420,82 0,00
Χρηματοδοτική βαρύτητα % στη Δ.Δ. του Υπομέτρου 10,44 %
% στη Δ.Δ. του Μέτρου 1,53 %

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας

Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν αξιόλογοι πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι προς ανάδειξη. Το φυσικό πεδινό, ημιορεινό και ορεινό τοπίο προσφέρεται για περιήγηση και οι αρχαιολογικοί, πολιτιστικοί πόροι και το αγροτικό κεφάλαιο της υπαίθρου, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί μέσω της ανάπτυξης του Αγροτικού τουρισμού, αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης, και βασικά στοιχεία προβολής, προώθησης και οργάνωσης του τουριστικού προϊόντος, τα οποία θα αναδεικνύονται μέσω του τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης.

Περιοχή εφαρμογής της Δράσης (σε επίπεδο Δήμου) – Αιτιολόγηση

Η Δράση δύναται να εφαρμοστεί σε όλη τη περιοχή παρέμβασης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι δύνανται να είναι οι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης με άλλες δράσεις του σχεδίου

Η δράση δύναται να συνδυαστεί τόσο με άλλες παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα όπως με:

 • Δημιουργία Ποδηλατικών διαδρομών σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
 • Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
 • Δράσεις που σχετίζονται με την διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς (σήμανση μονοπατιών, διαμόρφωση θέσεων θέας, μετατροπή κτιρίων σε μουσεία- εκθετήρια- συλλογές, διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση γεφυριών, μύλων, βρυσών, κλπ),

όσο και με παρεμβάσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπως με δράσεις Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού τουριστικών καταλυμάτων, χώρων εστίασης και αναψυχής, επισκέψιμων αγροκτημάτων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες για την εφαρμογή του

Πρωταρχική απαίτηση της προτεινόμενης δράσης είναι να δρομολογηθεί η ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού ώστε να προλαβαίνει τις απαιτήσεις του τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης σε κάθε βήμα και να προσφέρονται τα κατάλληλα εργαλεία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό η δράση δρομολογείται χρονικά με την έναρξη του έργου και διαρκεί μέχρι το τέλος του. Ο φορέας υλοποίησης του έργου θα δεσμευθεί ότι θα διαθέσει και το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία και βιωσιμότητα του. Οι υπηρεσίες του Κέντρου θα μπορούν να προσφέρονται και μετά τη λήξη του Τοπικού Προγράμματος.

Βασικός παράγοντας επιτυχίας της δράσης είναι η ενσωμάτωση στη λειτουργία του «Τοπικού Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης» των νέων καινοτόμων τεχνολογιών που προσφέρουν ουσιαστικά άρση της απομόνωσης, δικτύωση για συνεργασίες, ανταλλαγές εμπειριών και τεχνογνωσίας σε Εθνικό Ευρωπαϊκό ή και ευρύτερο επίπεδο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις περιοχές των ορεινών όγκων.

Το ψηφιακό περιεχόμενο πληροφόρησης θα προκύψει μετά από συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με την οποία θα παρουσιάζονται και θα προβάλλονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ακόμα τα στοιχεία αυτά θα ψηφιοποιηθούν για να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων και δικτυακή πύλη όπου θα προβάλλονται και θα είναι προσβάσιμα από το διαδίκτυο. Επίσης θα διανέμεται έντυπο υλικό (φυλλάδια και χάρτες της περιοχής), το οποίο θα περιέχει τα στοιχεία αυτά και θα είναι διαθέσιμο σε επισκέπτες και τουριστικά πρακτορεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης θα είναι η συνεργασία όλων των Δήμων της περιοχής παρέμβασης και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη (Κ.Ε.Π) με σκοπό την ανάδειξη του συνόλου της περιοχής παρέμβασης μέσω του τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης.

Αναμενόμενο ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” διαδικασία

Από τη “bottom up” διαδικασία προέκυψε ενδιαφέρον από το Δήμο Λαμιέων, Δήμο Στυλίδας και τον Δήμο Καμμένων Βούρλων για ίδρυση τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης.


Ίδρυση κέντρου τουριστικής ανάπτυξης στη Γλύφα